Jesteś tutaj: Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep www.animalsvet.pl należy do Przychodnia Weterynaryjna „Animals-Vet” Lesław

Gadowski (zwanego dalej Sprzedającym), z siedzibą:

ul. Jarosława Dąbrowskiego 2,

32-065 Krzeszowice

NIP 676-011-86-73,

REGON 350694230.

Rachunek bankowy Sprzedającego:

Nr konta: 55 1910 1048 2105 0025 6524 0001

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.animalsvet.pl, a także

sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem

platformy internetowej www.animalsvet.pl.

2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:

a) poprzez pocztę elektroniczną kontakt@animalsvet.pl;

b) telefonicznie: +48 508 841 484; 12 282-03-44;

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.animalsvet.pl/pl,regulamin. Możliwe

jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową

b) Sprzedający - Przychodnia Weterynaryjna „Animals-Vet” Lesław Gadowski, z

siedzibą: Dąbrowskiego 2, 32-056 Krzeszowice, nr REGON 350694230, nr NIP 676-

011-86-73.

c) Użytkownik – konsument jak i każdy inny podmiot dokonujący zakupów za

pośrednictwem Sklepu.

d) Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.animalsvet.pl.

e) Konto Klienta – indywidualne konto użytkownika umożliwiające dokonywanie

zamówień, a zawierające zbiór danych o Kliencie, a także o czynnościach

dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu internetowego.

§ 2 Rejestracja i składanie zamówień

1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom

założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu, pod adresem

www.animalsvet.pl.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu

internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego lub składać zamówienia bez

rejestrowania Konta Klienta.

5. Klient może złożyć zamówienie poprzez:

a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta

potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail,

b) Konto Klienta,

c) Połączenie telefoniczne,

d) przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sklepu.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wybrać towary i

złożyć zamówienie.

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy

sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia określonego w ust. 4 lit. a), b) i d), Klient otrzymuje wiadomość e-

mail, w której zostanie potwierdzone przyjęcia zamówienia.

9. Zamówienia określone w ust. 4 lit. a), b) i d) można składać 24 godziny na dobę.

10. Umowa zostaje zawarta w momencie, w którym Klient zaakceptuje treść przesłanego

Zamówienia i wyrazi zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.

11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, 

bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za

pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej, żądania usunięcia Konta

Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie

zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Wypowiedzenie umowy może nastąpić także

poprzez likwidację Konta Klienta.

12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w

szczególności:

a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy

prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób

trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego

funkcjonowanie,

d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 3 Dostawa i płatność

1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania

Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) transport sprzedawcy,

c) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

3. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

30 dni od zawarcia umowy.

4. Klientowi udostępnione są następujące metody płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu

środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia);

b) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana

niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

Zamówienia, zaś towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c) gotówką za pobraniem , płatność dostawcy przy dostawie zamówionego towaru (w

tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i

skompletowaniu Zamówienia);

d) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie

po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz

po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o

dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po

skompletowaniu zamówienia).

5. Promocje w sklepie nie łączą się.

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.

poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego

umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął

towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż

przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy,

które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy

rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią

partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik

weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o

odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie

pisma pocztą na adres: Przychodnia Weterynaryjna „Animals-Vet” Lesław Gadowski, ul.

Jarosława Dąbrowskiego 2,

32-065 Krzeszowice lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres kontakt@animalsvet.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji

dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument

wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci

Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakich użył Konsument.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do

chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania

towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z

2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 5 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady.

2. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: Przychodnia Weterynaryjna "Animals-Vet"

Dąbrowskiego 2, 32-065 Krzeszowice.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar,  w miarę

możliwości z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Przychodnia

Weterynaryjna "Animals-Vet" Dąbrowskiego 2, 32-065 Krzeszowice.

4. Sprzedawca powinien rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni.

5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a) opis zaistniałej wady,

b) kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady,

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

Przy czym brak któregokolwiek z wyszczególnionych elementów w zgłoszeniu

reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody

dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć

postępowanie.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty

otrzymania wezwania przez Klienta.

6. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu . Reklamacje

można zgłaszać pisemnie na adres: Przychodnia Weterynaryjna "Animals-Vet",

Dąbrowskiego 2, 32-065 Krzeszowice, lub elektronicznie na adres: kontakt@animalsvet.pl

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,  a

gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona.

8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej

reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i

koszt odesłania Towaru do Klienta.

§ 6 Zmiana regulaminu

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient

zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej

zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną

dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich

adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż

na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu

wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie

wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o

zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował

Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian

Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie

usługi Konta Klienta. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie

umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu

będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia

umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W serwisie stosowane są pliki cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do danych

użytkowników mogą być określone w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą być w każdym czasie samodzielnie zmienione

przez użytkownika. Użytkownik może zablokować umieszczanie na jego urządzeniu

plików cookies, a także usunąć już umieszczone.

3. Pliki cookies to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika

serwisu. Za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się na urządzenie użytkownika

żadnego niepożądanego oprogramowania.

4. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i

dostosowanie strony internetowej do jego indywidualnych preferencji.

5. Ograniczenie w przeglądarce stosowania plików cookies może mieć negatywny wpływ na

funkcjonowanie serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika. Może także

uniemożliwić skorzystanie z niektórych funkcji serwisu.

6. Informacje o użytkownikach są pozyskiwane przez operatora poprzez gromadzenie logów

serwera, wprowadzanie danych do formularzy informacyjnych oraz zapisywanie na

urządzeniach końcowych użytkowników plików cookies.

7. Informacje zbierane są bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych

użytkowników (anonimowo).

8. Pliki cookies stosowane są w serwisie w  celu:

a. Konfiguracji serwisu - umożliwiają odpowiednie ustawienie funkcji i usług w

serwisie.

b. Bezpieczeństwa – rejestrują nadużycia.

c. Indywidualizacji - informują o zalogowaniu użytkownika, dzięki czemu witryna

może pokazywać odpowiednie informacje i udostępniać indywidualnie wybrane

funkcje.

d. Reklamowych – pozwalają na wyświetlanie reklam najbardziej zbliżonych do

indywidualnych preferencji użytkowników.

e. Analizy zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji

użytkowników, co wpływa na ulepszanie serwisu.

9. Zbierane będą następujące informacje:

a. czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,

b. informacje o błędach,

c. adres strony, z której nastąpiło przejście do serwisu przez odnośnik,

d. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,

e. adres IP użytkownika.

10. W serwisie stosowanych jest kilka rodzajów plików cookies, wyróżnionych ze względu na

następujące kryteria:

a. Czas przez jaki plik cookies jest umieszczony w urządzeniu końcowym

użytkownika – pliki tymczasowe, umieszczone na czas sesji oraz pliki stałe, które

pozostają w urządzeniu użytkownika.

b. Pochodzenie wystawcy – pliki cookies od operatora oraz od Google Analytics.

c. Ingerencja w prywatność użytkownika – operator stosuje pliki cookies niezbędne

do umożliwienia pełnej funkcjonalności witryny; ich stosowanie nie ingeruje w

prywatność użytkownika. Pliki cookies do śledzenia zachowań użytkowników, nie

zawierają informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego

użytkownika.

11. Udostępnianie przez operatora danych użytkowników odbywa się wyłącznie w granicach

obowiązującego prawa. Bez zgody użytkownika operator może udostępnić jego dane

wyłącznie odpowiednim organom na żądanie umocowane w przepisach.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przychodnia Weterynaryjna „Animals-Vet” Lesław Gadowski,

ul. Jarosława Dąbrowskiego 2,

32-065 Krzeszowice

e-mail: kontakt@animalsvet.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jednostkowa brutto

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)   .......................................                                                               

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)     ............................................                                                                                             

Adres konsumenta(-ów)     ..........................................                                                                                                            

 Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:   .........................................                                                             

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka Cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu animalsvet.pl z siedzibą pod adresem PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "ANIMALS-VET", ul. Dąbrowskiego 2, 32-065 KRZESZOWICE
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) realizowania funkcjonalności koszyka i zamówień w sklepie internetowym

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Podaj łapę Zobacz nas na Facebook'u Hills Rabaty Pensjonat Pupila. Hotel dla psów i kotów *****